• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Κυνηγετικοί Χάρτες Ελλάδος 2018 -19 ( www.alopix.mobi )

Νέα όρια της ΕΚΠ Παρνασσίδας...

Ημερομηνία Καταχώρισης: .

..δείτε την απόφαση τον σχετικό χάρτη..και το σχόλιο μας

Αριθμ. 172632/1351
Tροποποίηση των ορίων της Ε.Κ.Π. Παρνασσίδας.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των αρθρων 3, 4 παρ.9 και 12 του ν. 177/1975 «περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων
του ν.δ. 86/1969 περί δασικού κώδικα» (205 Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4164/2013 (156 Α΄).
3. Τις διατάξεις του ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α΄) «περί διατήρησης της βιοποικιλότητας και άλλες δ/ξεις».
4. Τις δ/ξεις του αρθρ. 258 του ν.δ. 86/1969 (ΦΕΚ 7/Α΄) «περί δασικού κώδικος» και της με αριθμ. Η.Π.37338/
1807/Ε.103/2010 (ΦΕΚ 1495/Β΄) «περί καθορισμού μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας κ.λπ.» κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Οικ/μίας, Αντ/τας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλ. Αλλαγής και της
με αριθμ. Η.Π.8353/276/Ε 103/2012 (ΦΕΚ 415/Β΄) «περί τροποποίησης και συμπλήρωσης της κοινής υπουργικής απόφασης 37338/1807/2010 κ.λπ.».
5. Τις δ/ξεις του ν. 3208/2003 (ΦΕΚ 303/Α΄) «περί προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτισης δασολογίου, ρύθμισης εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις».
6. Τις δ/ξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «περί κωδικοποίησης της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 περ. β του π.δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α΄) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
8. Τον ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -
Πρόγραμμα Καλλικράτης.
9. Το π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α΄) περί «Σύστασης και μετονομασίας Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
10. Την με αριθμ. Υ1/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων»
(ΦΕΚ 2076/Β΄).
11. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄) περί « Ανασύσταση των Υπουργείων « και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας».
12. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
13. Το π.δ. 132/2017 (ΦΕΚ 160/Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».
14. Την υπ’ αριθμ. Υ198/17.11.2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο» (ΦΕΚ 3722/Β΄).
15. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικ. Μεταρρύθμισης........» (ΦΕΚ 208/Α΄).
16. Την με αριθμ. Υ173/2016 «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 3610/Β΄).
17. Την αριθμ. 260/21.2.1995 απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Δασών περί «Χαρακτηρισμού και ίδρυσης Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής Παρνασσίδας, Νομού Φωκίδας» (ΦΕΚ 168/Β΄).
18. Τα αριθμ. 3190/23660/17/14.6.2018 και 1304/ 87042/19.5.2016 έγγραφα του Δασαρχείου Άμφισσας με τη συνημμένη σε αυτό έκθεση για τη λειτουργία της ελεγχόμενης Κυνηγετικής περιοχής.
19. Το αριθμ. 699/105190/12.7.2018 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Φωκίδας που αφορά στην τροποποίησης των ορίων της Ε.Κ.Π. Παρνασσίδας.
20. Την αριθμ. 2660/91178/10.7.2018 έγγραφο της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών εισήγηση
με θέμα την τροποποίηση των ορίων της Ε.Κ.Π. Παρνασσίδας.
21. Το αριθμ. 11546/110229/23.7.2018 έγγραφο του Συντονιστή Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας «περί τροποποίησης των ορίων της Ε.Κ.Π. Παρνασσίδας».
22. Την αριθμ. 288/2015 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. που έγινε αποδεκτή με το αριθμ. 135358/7788/22.1.2016 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
23. Την αριθμ. 5/3.5.2018 επιστολή του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Άμφισσας.
24. Το αριθμ. 1031/15.6.2018 έγγραφο της Δ/νσής μας προς τον προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Δασών, τη Γενική Γραμματέα Περιβάλλοντος και τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος για το θέμα του περιορισμού
της έκτασης της Ε.Κ.Π..
25. Το αριθμ. 699/105190/12.7.2018 έγγραφο της Δ/ νσης δασών Νομού Φωκίδας με το οποίο υποβλήθηκαν οι συντεταγμένες της προτεινόμενης νέας οριοθέτηση της Ε.Κ.Π. Παρνασσίδας καθώς
26. Το αριθμ. ΔΥ/6.7.2018 Ενημερωτικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δασών με το οποίο προτείνεται
η αποδοχή της εισήγησης του Δασαρχείου Άμφισσας για τη μείωση των ορίων της Ε.Κ.Π. Παρνασσίδας.
27. Το με αριθμ. πρωτ. 53478/4342/10.8.2018 έγγραφο του γραφείου του Αναπληρωτή Υπουργού ΥΠΕΝ.
28. Το με αριθμ. 14045/133474/31.8.2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς με το οποίο μας διαβιβάστηκε φάκελος με προσθήκες των περιοχών Α1 και Α5 στα νέα όρια της Ε.Κ.Π., αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε τα όρια της Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής Παρνασσίδας όπως αυτά καθορίζονται στηνσχετική απόφαση ίδρυση της, υπ’ αριθμ. 260/21.2.1995(ΦΕΚ 168/Β΄) του Περιφερειακού Δ/ντή Νομού Φωκίδας.
Τα νέα όρια της Ε.Κ.Π. Παρνασσίδας, εμφανίζονται στο
συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα.
Οι συντεταγμένες της νέας οριογραμμής της έκτασης της Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής (Ε.Κ.Π.)

Στις παρακάτω περιοχές Α1 και Α5 ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΘΗΡΑ

ΣΧΟΛΙΟ Τελευταία οι υπηρεσίες του Υπουργείου Δ/ρχεία κλπ εκσυγχρονίζονται και χρησιμοποιούν συντεταγμένες γιά τον ορισμό των ορίων και χάρτες δυσανάγνωστους ....
...εμείς μπορούμε να βγάλουμε άκρη, όμως υπάρχουν συνάδελφοι που δυσκολέυονται στη ανάγνωση αυτών των στοιχείων...και φυσικά λείπει η περιγραφή με τα τοπωνύμια των ορίων..

..και υπάρχει ποικιλία χαρτών και μεθόδων από κάθε δασαρχείο λες και είναι διααφορετικό κράτος..

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΣ στη εφαρμογή www.alopix.mobi

 

 

 

Σημεία Πώλησης

Οι χάρτες μας σε όλη την Ελλάδα.

Δείτε τα σημεία

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 

© Κυνηγετικός Οδηγός - Κυνηγετικοί Χάρτες - Παναγιώτης Τριανταφυλλάκος, 1989-2015

Το σύνολο του περιεχομένου του efox.gr και των χαρτών του Κυνηγετικού Οδηγού διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

Built with HTML5 and CSS3 - Copyright © 2014.

Group of Sites efox.gr / e-fox.gr .